planning: Naoki Ishihara (Harenohi Concept)
art direction: Masaya Sano (STUDIO GET)
design: Hiroko Sakai (coton design)
web direction: Koji Hironaka (tebito)
editing: Kyoko Mochizuki, Mana Yoshida (WINDS)
English translation: Lorry
photo: Ryuji Tokuda
2015, 2016

other